Opatření k ochraně před povodněmi


Přípravná opatření, související s povodňovým plánem:

 1. povodňové prohlídky - prohlídková služba městyse provádí prohlídku kritických míst a ohrožených úseků v době jarního tání, souvislého zámrazu a při srážkách větších intenzit. Zjištěné nedostatky hlásí předsedovi povodňové komise.
 2. předpovědní povodňová služba – informuje povodňové orgány, popř. další účastníky ochrany před povodněmi o nebezpečí příchodu povodně, o jejím vzniku, a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí.

Za hrozící povodňové situace:

 • Povodňovou aktivitu může vyhlásit nadřízený orgán na základě širší situace, především v souvislosti s hlášením předpovědní služby.
 • Na základě dosažení limitu pro II. stupeň povodňové aktivity svolává povodňovou komisi městyse předseda PK nebo pověřený člen PK.
 • Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity zajišťuje hlásná služba OÚ na základě určení starosty městyse (který je rovněž předsedou povodňové komise městyse).
 • Při vyhlášení II. i III. stupně povodňové aktivity provede předseda PK ohlášení tohoto stavu rovněž PK ORP Mikulov.
 • Po pominutí nebezpečí odvolává předseda PK prostřednictvím hlásné služby MěÚ jednotlivé stupně PA a jejich odvolání se zapisuje do povodňové knihy.
 • Potřebné údaje s konkrétními jmény, adresami a telefonním spojením jsou přehledně uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise orgán Povodňového plánu městyse Drnholec. Uvedené údaje se pravidelně nejméně jednou ročně aktualizují.
 • PK vede povodňovou knihu s podrobnými údaji o povodňových prohlídkách, hlášeních, obdržených a vydaných výstrahách, průběhu povodně a všech opatřeních, která mají vztah k této mimořádné události. Součástí této evidence je i fotodokumentace, zákresy a záměry povodňových stavů.

Sledování vodních stavů na Výhonu:

 1. Hlásný profil kategorie C HP C1 DRN Výhon ve správě městyse Drnholec je rozhodným profilem pro povodňové varování v Drnholci.


Sledování vodních stavů na Dyji:

 2. Pozorování vodních stavů neexistuje v žádném hlásném profilu kategorie C ( HP C  ) na Dyji v katastru Drnholce, proto v případě srážek nebo kolize hrází na vodních dílech nad Drnholcem a vzrůstajícího ohrožení zřizuje předseda PK městyse hlídkovou službu na Dyji nad městysem, která informuje o vodních stavech v toku a komunikuje s výše položenými městy a obcemi - Jevišovka - Litobratřice, Hevlín (Trávní Dvůr) a ORP Mikulov o situaci na tomto kritickém toku a vývoji povodňové situace. V případě negativního vývoje situace přijímá opatření k varování obyvatelstva Drnholce před nebezpečím povodně z Dyje.


 • při upozornění nebo výstraze ČHMÚ - kontrola hlídkou 1 x denně
 • při dosažení I. SPA - kontrola hlídkou 2 x denně
 • při dosažení a vyhlášení II. SPA - kontrola hlídkou 3 x denně
 • při dosažení a vyhlášení III. SPA - častěji podle potřeby a požadavků povodňové komise městyse