POVODŇOVÝ PLÁN městyse DRNHOLEC

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán městyse Drnholec IDdPP:11836 byl zpracován subjektem Crisis Consulting, s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Drnholec, Drnholec 305, 691 83 Drnholec podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Mikulov. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu městyse Drnholec a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz; a aplikačním prostředí na drn.povodnoveplany.cz.      

 

Vodní toky

  • Dyje
  • Litobratřický potok
  • Výhon
  • p. Pastvina, Akátový p., Pokran, Polní p., občasný potok, odvodňovací příkop

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PMOxxxxx/2018/Xx
ze dne xx.xx. 2018

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Dyje, Brno
Č.j.: LCRxxx/00xxxx//2018 ze dne xx.xx. 2018
Potvrzení souladu nadřízeného povodňového orgánu:

Městský úřad Mikulov, Odbor životního prostředí
Čj.: MÚMI/xxxx/xxxxxx/xx-xxx ze dne xx. xx. 2018

 

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část listopad 2018
organizační část listopad 2018
grafická část listopad 2018
přílohy listopad 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze listopad 2018
offline verze listopad 2018
digitalizovaná verze listopad 2018
databáze POVIS listopad 2018

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i