Odtokové poměry


Průměrný průtok v jednotlivých místech hlásných profilů na Dyji

Profil

Qa

[m3/s]

Dyje – Hevlín

8,9

Dyje – Trávní Dvůr

11,2


K. ú. Drnholec protéká řeka Dyje od jiho-západu k severo-východu, od svého soutoku s Jevišovkou na říčním km 70 až po zaústění do Novomlýnských nádrží na říčním km 60 u Pasohlávek.

Koryto Dyje je v Drnholci upraveno. Kritickými místy při průchodu povodní jsou profily mostů přes Dyji a koryta přítoků do Dyje, kde dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání vody a vybřežování.


Kritické body při průchodu povodní představují - ústí Jevišovky, silniční most do Novosedel, vstup obtočného toku od Pasohlávek - do Výhonu.

Místa omezující odtokové poměry v katastru městyse Drnholec