Popis správního území městyse Drnholec


Městys Drnholec, Kostelní 368, 691 83 Drnholec

Tel: 519 519 210, 519 519 218

web: www.drnholec.eu ; podatelna@obecdrnholec.cz

 Geografické souřadnice katastru:         48°51′27″ sš., 16°29′9″ vd.

Střed městyse Drnholec s výškopisem: 48° 39' 38'' Sš 16° 29' 47" Vd

Nadmořská výška:                                          171 – 240 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha katastrálního území je 3 518 ha

Počet obyvatel městyse je 1 620 , z toho:

  • děti do 14 - ti let                        201
  • ekonomicky aktivní                1 399
  • ekonomicky neaktivní               190

Městys Drnholec

Drnholec je městys nacházející se v Jihomoravském kraji v okrese Břeclav, ORP Mikulov. Městys Drnholec leží 12 km západně od Mikulova na levém břehu řeky Dyje, která protéká jižní částí městysu. Lokalitou rovněž protéká Litobratřický potok, Akátový potok, který navodňuje Výhon, pravobřežní Pokran a nachází se zde taktéž jeden občasný tok. Toky se nacházejí především na levém břehu řeky Dyje. Městys Drnholec se nachází v lokalitě Pálava nedaleko Novomlýnských nádrží. Katastrální výměra obce činí 35,18 km2. Největší katastrální výměru obce zaujímá orná půda. Okolí městysu a samotný intravilán městysu není výrazněji členěn, což potvrzuje malá svažitost terénu.

Nadmořská výška obce se pohybuje v rozmezí 171 – 240 m n. m. průměrné + 9,3 °C a průměrný roční srážkový úhrn činí 495 mm.

Obec není rozdělena do místních částí. Počet obyvatel městysu je 1620 (1790 k roku 2018).  Městys zřízuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů.

 
 

Zásobování vodou a energiemi:

  • pitná voda – katastrální území je napojeno na vodárenskou soustavu Vodárenské akciové společnosti a.s. Brno – zásobování vodou zajišťuje skupinový vodovod – větev Drnholecká.
  • zemní plyn - severním okrajem řešeného území procházejí v souběhu nadřazená vedení VTL plynovodů DN 500, PN 25 ( Brno) a DN 500, PN 40 ( Mikulov). Zemní plyn je do Drnholce dodáván přípojkou DN 100, PN 40 z VTL plynovodu DN 500, PN 25 – Brno. Dodávka je realizována prostřednictvím regulační stanice RS Drnholec.
  • el. energie je dodávána – ČEZ distribuce Česká republika, území je napojeno kmenovými linkami VN 35 kV z TR 110/35

Risy Drnholec