Řeka Dyje (Thaya)

 Délka toku                       235,4 km          (vč. rakouské Dyje)  311 km

 Plocha povodí                  13 419 km²

Průměrný průtok                43,9 m³/s       

Pramen                             Rakousko  (ve výšce 410 m n.m.)

Hydrologické pořadí          4-14-02-0010   Dyje   

                                          4-14-03-0630 -0640 Dyje - úsek Drnholec   ID VT:  412 760 200 300   ID CEVT: 10 100 046

Pramen:                           ze 2 zdrojnic v Rakousku pod hradem Raabs 48°50′51,98″ s. š., 15°29′25,36″ v. d. ve výšce 410 m n. m.

Ústí:                                  do Moravy zprava pod Břeclaví u Lanžhota 48°37′0″ s. š., 16°56′26″ v. d. ve výšce 148 m n. m. - která se dále vlévá do Dunaje.

                               

Průběh toku řeky Dyje (Thaya)

Dyje vzniká soutokem dvou zdrojnic, Moravské Dyje a o něco delší Rakouské Dyje, pod hradem Raabs v severním Rakousku. Údolí řeky Dyje má v celém úseku charakter meandrujícího kaňonu zařezaného do Českého masivu, vede nejprve krátce na jihovýchod, pak na severovýchod a znovu na jihovýchod. Pod Drosendorfem, kde zprava přijímá Thumeritzbach, opouští rakouské území a vtéká na Moravu, do okresu Znojmo, kde záhy začíná vzdutí Vranovské přehrady, dlouhé 30 km. Do nádrže se pod Bítovem zleva vlévá Želetavka. Ve většině tohoto úseku tvoří Dyje česko-rakouskou státní hranici a na rakouské straně na český NP bezprostředně navazuje Národní park Thayatal, vyhlášený roku 2000. Oba národní parky mají dohromady 76 km². Velkým meandrem Šobes se tok opět stáčí na severovýchod a před Znojmem je vzdut malou vodní nádrží.

Znojmo – Nové Mlýny

Pod historickým jádrem Znojma, největšího města na celém toku řeky, vstupuje Dyje do Dyjskosvrateckého úvalu. Tudy teče na jihovýchod stále mělčím údolím v polní venkovské krajině až k Laa an der Thaya, kde se opět dotýká rakouského území, přijímá svůj největší pravostranný přítok Pulkavu, a pokračuje ohybem v již regulovaném korytě na severoseverovýchod, podél státní hranice. Od ní se opět vzdaluje nad Novosedly (okres Břeclav), kde přijímá zleva Jevišovku protéká pod Drnholcem a její tok se rozšiřuje a zpomaluje vzdutím kaskády rozsáhlého vodního díla Nové Mlýny, které ze severu obkružuje Pavlovské vrchy. Toto dílo budí dodnes kontroverze pro své ekologické dopady, hraje však důležitou roli v protipovodňové ochraně území níže na toku. Do prostřední nádrže Nových Mlýnů se společným ústím vlévají zleva dva nejvýznamnější dyjské přítoky, Jihlava a Svratka.

Podle historických pramenů a archeologických a stratigrafických výzkumů vedl původní tok Dyje pravděpodobně úvalem od Novosedel kolem Mikulova k Lednici, kudy dnes tečou Polní potok a Včelínek. Tento fakt dokládá např. Kosmova kronika, která k roku 1082 uvádí Dyji jako jižní hranici Moravy, rozdvojení Dyje u Novosedel je popsáno v tzv. Fürstenbuchu ještě ve 13. století. Mezi rameny tak existoval ostrov s Pavlovskými vrchy, později se tok stabilizoval pouze do severního ramene Dyje přes Mušov.

Správcem toku je Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje.

Přítoky Dyje

levé – Moravská Dyje, Želetavka, Jevišovka, Jihlava, Svratka, Trkmanka, Kyjovka

pravé – Pulkava, Polní p., Pokran

Povodně

Povodí řeky bylo postiženo povodněmi v letech 1997 (spíše okrajově), 2002 a především v roce 2006. Na jaře 2006 došlo při povodních k přetečení a poškození všech přehradních hrází na toku řeky. Povodeň nebyla schopna zadržet ani soustava nádrží Nové Mlýny a došlo mj. k vážnému poškození zámeckých zahrad v Lednici.


Potok Výhon

Délka toku                        6,721 km          

Průměrný průtok               0,1 m³/s       

Pramen                             nad městysem Drnholec v Remízku ve výšce 210 m n.m. spolu se svou další zdrojnicí levostranným Akátovým potokem č. HP: 4-14-03-0660 pramenícím v Bažantnici mezi

                                          Velkými a Malými Hajdami ve výšce 200 m n.m.                                                                                       ID VT: 412 740 000 100  ID: 10 192 201

Ústí                                    do Dyje    prostřednictvím přečerpávací nádrže  (ve výšce 170 m n.m.) v Drnholci zleva

Hydrologické pořadí pro    4-14-03-0650    ID VT: 412 730 000 100   ID CEVT: 10 203 790

Další přítoky Výhonu

+ odvodňovací obtočný příkop zleva od Pasohlávek a Nových Mlýnů až do Výhonu (4-14-03-0710) proti toku a nad levým břehem Dyje  412 750 000 200  ID: 10 197 577            

+ bezejmenný pravostranný přítok Výhonu 4-14-03-0670   od části Drnholce Na Blatech    ID VT: 412 750 000 400

+ bezejmenný protiběžný přítok ( s odbočkou od ČOV   412 750 001 300 )  4-14-03-0640   412 750 000 600  ID: 10 194 943     

Průběh toku Výhon

Pramení nad Drnholcem - v krajinném zářezu Remízku a Bažantnice. Teče k jihovýchodu, kde v pravoúhlé zatáčce u Dyje přibírá odvodňovací obtočný příkop od Pasohlávek a vtéká protisměrně Dyji do přečerpávací nádrže pod ČOV. Odtud je čerpací stanicí voda přečerpávána dvojicí ocelových trub do Dyje. Správcem vodního toku je Povodí Moravy s.p.. Ústí zleva do Dyje  ve výšce 170 m n.m.).

Povodňové ohrožení a jeho zdroje

Na přečerpávací nádrži Výhonu je zbudován nový hlásný profil, který monitoruje celou situaci Drhnolce přiléhající k Dyji a má tedy charakter protipovodňového varování obyvatelstvu městyse, ať už by povodeň vznikala z kteréhokoli zdroje - z Dyje přetečením nebo protržením jejího levého břehu, bleskovou povodní stokem od obce Jevišovka, Drnholeckého Luhu, Litobratřického potoku - potažmo z Vysokého Pole, z Pod Výsluní, Pece nebo Brněnky - potažmo zaplavením svodného pole Na Blatech, samotného Výhonu s Akátovým potokem, nebo přetokem přes obtočný příkop od Novomlýnských Nádrží.


Vodní toky v katastru městyse Drnholec - mapa