Hydrologické údaje

Drnholec patří do povodí Dyje, které spadá do širšího povodí Moravy. Páteřním tokem městyse je řeka Dyje, s jejími levostrannými přítoky - Litobratřickým potokem, s přítokem Pastvina a potokem Výhon s přítokem Akátový potok, která lemuje jižní okraj katastru, poté, co míří dál na severovýchod k Mušovským rybníkům, které napájí u Pasohlávek a Brodu nad Dyjí, aby se po průchodu Horní, Střední (Věstonickou) a Dolní (Novomlýnskou) nádrží vlila pod Břeclaví a Lanžhotem mezi Hohenau a Moravským sv. Jánem do Moravy. Z hlediska možného povodňového ohrožení je mezi těmito toky velký rozdíl, a to v rozloze jejich sběrných povodí Litobratřický potok je delší a pozvolnější v severozápadní části katastru relativně v bezpečné vzdálenosti od zástavby městyse, Pastvina je rozvětvenější a kratší, a Výhon teče podél Dyje protisměrně do sběrné retenční přečerpávací nádrže (RPN) pod ČOV v jižní části městyse, odkud mohou být jeho vysoké stavy snižovány přečerpáváním v čerpací stanici přes okraj břehu Dyje.

Řeka Dyje (Thaya)

Dyje (dříve též Thaya) je řeka na území Jihomoravského kraje. Je to významný pravostranný přítok Moravy. Její délka je 235,4 km, povodí zabírá 13 419 km². Na území katastru městyse se jedná o tok, ve kterém dochází ke zvýšení hladin v delším časovém odstupu od kritických dešťových srážek z důvodu vleklého charakteru toku nad Hevlínem. Z toho důvodu je relativně dostatečný časový prostor pro organizační zabezpečení protipovodňových opatření.

 Výhon 

Je potok v Drnholci, který teče protisměrně za levým břehem řeky Dyje. Je rozhodným tokem protipovodňového varování městyse, neboť na něm se zvýšení hladiny z různých zdrojů projeví nejdříve.

Letní hydrologický režim

Půdorys říční sítě městyse má v základních rysech u Dyje, Výhonu i Litobratřického potoku přímý tvar. Nebezpečí hrozí jak z letních přívalových a déletrvajících srážek, tak z jarního tání.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly městys Drnholec se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na Dyji, Litobratřickém potoku, je tento jev výrazně omezen úzkým hlubším korytem toku, kdy k nápěchům nemůže na řídce rozmístěných mostcích ani lávkách docházet. Na druhé straně ovšem hrozí významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky na k jihu se sklánějících svazích Dyjsko-Svrateckého úvalu nad Drnholecem doprovázeném dešťovými srážkami.