Salaška a další toky v katastru obce

Salaška

Délka toku Lv = 17.81 km
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-0820
ID toku DIBAVOD 408 700 000 100
ID toku CEVT 10 100 381
Plocha povodí P = 49.60 km²
Průměrný průtok u ústí Q = 0,18 m3/s
Pramen v Chřibech nad obcí Salaš - pod Vlčákem ve výšce 498 m n.m.
Průměrná nadmořská výška povodí Hp = 338 m n.m.
Protéká katastrálním územím obcí Salaš, Velehrad, Staré Město
Ústí  do Moravy 177 m n.m. ve Starém Městě
Střední šířka povodí b = 1,84 km
Průměrné roční srážky 640 mm / m2
Správa vodního toku Povodí Moravy s.p. - Brno, pob. Uh. Hradiště

Průběh toku Salaška

Hydrologické pořadí       4-13-01-0820

Délka toku                          17,81 km

Plocha povodí                     49,53 km²

Průměrný průtok                 0,18 m³/s u ústí

Pramen                               Chřiby  (498 m n. m.)

Ústí                                     řeka Morava (Staré Město) ve výšce 177,3 m n. m.


Salaška pramení v Chřibech pod Vlčákem, ve vzdálenosti čtyř kilometrů severovýchodně od obce Salaš, v nadmořské výšce 498 m n. m. a teče jihovýchodním směrem přes obec Salaš k Velehradu, podél jižního okraje obce Modrá do Starého Města. Na svém toku přijímá levostranné přítoky Modranský a Bunčovský potok. Po průtoku Starým Městem se v jeho jihovýchodní části vlévá do řeky Moravy 177,3 m n. m. Průměrný sklon toku je 17 ‰.

Na vodním toku Salaška je nad zastavěným územím obce Velehrad vybudována vodní nádrž – rybník Rákoš s bočním napouštěním. jehož část slouží jako retenční nádrž.

Salaška pramení na jih.-vých. úbočí Vlčáku (569 m) ve Chřibech v nadmořské výšce 500 m. Od pramene teče jih.-vých. směrem k obci Salaš, po své cestě přibírá levostranný přítok, který pramenní v jižním úbočí  Brda (587 m) a pravostranný přítok ze Studeného žlebu. V obci Salaš se z levé strany připojuje Bunčovský potok, který pramení pod Bunčovským sedlem v nadmořské výšce 465 m. Pod Salaší protéká Salaška malebným údolím směrem k Velehradu, obtéká z J cisterciácký velehradský klášter a u Modré přibírá levostranný přítok Modranský potok, pramenící v dlouhém údolí pod hřbetem Králova stolu.

 

Hladový most postavily podle tradovaných informací italští zajatci po první světové válce. Je postaven na staré a dnes nevyužívané cestě mezi Salaší a Bunčem.

Obr. Hladový most na přítoku Salašky pod studánkou U lvích hlav. Hladový most postavily podle tradovaných informací italští zajatci po první světové válce. Je postaven na staré a dnes nevyužívané cestě mezi Salaší a Bunčem.
 

Potok Salašku překlenuje kamenný most na Velehradě, který prochází rozsáhlou opravou, je chráněnou kulturní památkou a zároveň nejstarším mostem na silnicích Zlínského kraje. Počátkem července roku 2011 při průzkumu kamenného barokního mostu přes potok Salaška v obci Velehrad zjistili archeologové , že most je daleko starší, než se původně předpokládalo. Našly se důkazy, že nejstarší část mostu pochází z vrcholného středověku, tedy ze 14. až 15. století. Existenci mostu přes Salašku staršího než barokního mají archeologové doloženu pouze na jedné vedutě Velehradu z roku 1667, na níž je most přes Salašku evidentně na pilířích, s největší pravděpodobností kamenných. Zbytky starších pilířů a zdiva byly druhotně použity do vyzdění a zpevnění oblouku z vnější strany barokního mostu.

Říčka Salaška pod Modrou míří již širším údolím směrem ke Starému Městu u Uherského Hradiště, kde vtéká do Dolnomoravského úvalu, kanalizovaným řečištěm je provedena městem,  aby se nakonec mohla stát v nadmořské výšce 177 m pravostranným přítokem řeky Moravy.

 

Salaška odvodňuje jiho-východní část Chřibů. Je zařazena mezi vodohospodářsky významné toky a v celém rozsahu je pstruhovou vodou. Salaška má 2 správce vodního toku, a to v úseku od pramene až po Baziliku Velehrad - Lesy ČR s.p. - ST oblast povodí Moravy, Vsetín a od Baziliky Velehrad po ústí do Moravy ve Starém Městě - Povodí Moravy s.p. Brno.


Přítoky Salašky

Bunčovský potok

hydrologické pořadí: 4-13-01-0810;     ID DIBAVOD: 408 710 000 100;    ID CEVT: 10 185 806

Pramení v Chřibech na Bunči ve výšce 460 m n.m. a teče jižním směrem do Salaše, kde se zleva vlévá do Salašky. Dosahuje délky 6.17 km a odvodňuje Jílovou (544 m n.m.) a Jeřabčinu (528 m n.m.) v široce sběrném údolí, dále jižněji Zelenou hlávku (497 m n.m.) a Kamenný kopec (492 m n.m.) a řadu vějířovitých žlebů, z nichž největší je Prostřední žleb sbíhající z Dobré Leče (476 m n.m.). Je tedy podstatnou zdrojnicí povodní ze Salašky v dolní části obce Salaš a ve Velehradu, v případě výskytu déletrvající nebo přívalové srážky v centrální části Chřibů. Správcem vodního toku jsou Lesy ČR s.p. - ST oblast povodí Moravy, Vsetín.

Modranský potok 

hydrologické pořadí: 4-13-01-0820;     ID DIBAVOD: 408 720 002 200;    ID CEVT: 10 186 081

Modranský potok je levostranným přítokem Salašky nad Starým Městem v obci Modrá. Pramení v Chřibech u vrchu Benkov ve výšce 389 m n. m., protéká přes obec Modrá a ústí zleva do Salašky ve výšce 225 m n. m. Průměrný sklon toku je 18 ‰. Na Modranském potoce, vybudovala obec Modrá soustavu šesti (6) vodních nádrží, tyto by při podmáčení a případném protržení hrází, ohrozily nejen obec Modrá, ale zároveň přes Salašku i město Staré Město. Správcem vodního toku jsou v celé jeho délce Lesy ČR s.p. - ST oblast povodí Moravy Vsetín.

Průměrný průtok u ústí je 0,18 m3 vody za sekundu. Šířka vodního koryta při Ⅰ. SPA je 5 m.

Výška vodní hladiny při SPA

 

POVODŇOVÝ STUPEŇ

 

Ⅰ. SPA

 

Ⅱ. SPA

 

Ⅲ. SPA

EXTRÉMNÍ OHROŽENÍ

VÝŠKA VODNÍ HLADINY (cm)

 

100

 

170

 

250

 

nad 300

Další toky - bezejmenné - v katastru obce Velehrad

Bezejmenné menší toky a přítoky Salašky, Bunčovského potoku a Modranského potoku

 

Identifikátor toku  

ID toku (CEVT)  

Název toku  

Identifikátor recipientu  

Název recipientu  

1.

408 700 002 200

10 189 219

 bezejmenný

408 700 000 100

Salaška

2.

408 700 002 300

10 194 484

 bezejmenný

408 700 002 200

 

3.

408 700 002 400

10 187 136

 bezejmenný

408 700 002 300

 

4.

408 700 002 700

10 205 063

 bezejmenný

408 700 002 200

 

5.

408 700 002 900

10 204 663

 bezejmenný

408 700 002 200

 

6.

408 710 000 200

10 201 089

 bezejmenný

408 710 000 100

Bunčovský p.

7.

408 710 000 400

10 187 215

 bezejmenný

408 710 000 100

Bunčovský p.

8.

408 710 000 500

10 200 174

bezejmenný

408 710 000 400

 

9.

408 710 000 800

10 189 867

bezejmenný

408 710 000 100

Bunčovský p.

10.

408 710 001 000

10 186 123

bezejmenný

408 710 000 100

Bunčovský p.

11.

408 710 002 200

10 189 582

bezejmenný

408 710 000 100

Bunčovský p.

12.

408 710 002 400

10 198 796

bezejmenný

408 710 000 100

Bunčovský p.

13.

408 710 002 600

10 187 521

bezejmenný

408 710 000 100

Bunčovský p.

14.

408 710 001 700

10 199 481

bezejmenný

408 710 001 000

 

15.

408 710 001 900

10 201 284

bezejmenný

408 710 001 000

 

16.

408 710 002 800

10 191 874

bezejmenný

408 710 000 100

Bunčovský p.

17.

408 710 003 000

10 205 068

bezejmenný

408 710 000 100

Bunčovský p.

18.

408 710 003 200

10 197 343

bezejmenný

408 710 000 100

Bunčovský p.

19.

408 710 003 400

10 187 708

bezejmenný

408 710 000 100

Bunčovský p.

20.

408 710 003 600

10 205 607

bezejmenný

408 710 000 100

Bunčovský p.

21.

408 720 000 200

10 185 865

bezejmenný

408 700 000 100

Salaška

22.

408 720 000 300

10 189 758

bezejmenný

408 720 000 200

 

23.

408 720 000 700

10 201 561

bezejmenný

408 720 000 200

 

24.

408 720 001 000

10 186 598

bezejmenný

408 700 000 100

Salaška

25.

408 720 001 100

10 204 034

bezejmenný

408 720 001 000

 

26.

408 720 001 200

10 201 130

bezejmenný

408 720 001 100

 

27.

408 720 001 500

10 195 246

bezejmenný

408 720 001 000

 

28.

408 720 001 800

10 195 093

bezejmenný

408 700 000 100

Salaška

29.

408 720 002 000

10 190 055

bezejmenný

408 700 000 100

Salaška

30.

408 720 002 300

10 189 178

bezejmenný

408 720 002 200

Modranský p.