Druh a rozsah ohrožení


Povodně:

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.


Přirozená povodeň

Vzhledem k převládající povaze povodní - přirozených povodní - přicházejících po nížinném toku Dyje, lze povodeň předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ. S ohledem na pravděpodobné postupové rychlosti a doběhové doby - povodeň vleklého typu - lze vývoj povodňové situace předpokládat a činit potřebná opatření na úrovni městyse, zejména varováním obyvatel městyse - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrazování protipovodňovými prostředky apod.

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek , tzv. blesková povodeň,  se může objevit zejména v letních měsících - a považuje se za výrazné ohrožení městyse povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Místa ohrožená bleskovou povodní na území městyse Drnholec. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích můžou spadnout srážky v řádech 20 - 30 mm za hodinu (krátká kritická srážkoví epizoda) nebo 100 - 150 mm/ 24hod (delší intenzivní kritická srážková epizoda) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 150 mm za 24 hodinovou srážkovou epizodu.


Ohrožení městyse povodní z toků Dyje, Výhon a Litobratřický potok

Povodeň při opuštění koryta toku Dyje zaplavuje inundační území na pravém nebo levém břehu. 

Povodňovými průtoky z toku Výhon a Litobratřický potok je ohrožena zástavba části Drnholec – západ, jih a východ. Nejvážnější situace může být ve sníženině, přiléhající k levému břehu Dyje a zastavěné zóně, kde rozliv Q100 zasahuje zástavbu v její inundaci tvořící se z centra Drnholce k jeho okraji.

(viz kapitola Ohrožené a ohrožující objekty).

V případě přelití nebo porušení ochranných hrází Dyje jsou ohroženy všechny nízkoležící objekty v městysi Drnholec.