Objekty v inundačním území


Na toku Brumovky a Smolinky


V případě přelití nebo porušení břehových (ochranných) hrází Brumovky jsou ohroženy objekty podél toku v k. ú. Valašské Klobouky a Smolinky objekty v městských částech Smolina a Mirošov. Nejvážnější situace může být v zastavěné zóně od vstupu Brumovky do města v pravé i levé inundaci podél toku, kde rozliv Q100 zasahuje převážnou část obytné zástavby.


1. ZÓNA 1: Severo-východní část města (levý i pravý břeh Kloboučky (Brumovky)) povodní ohrožované území firem a obytné zástavby na vstupu Brumovky do katastru města Valašské Klobouky - podél ulic Cyrilometodějská, objektu Penny Market, dále ulice Palackého, Koželužská.


2. ZÓNA 2: Centrální část a střed města a podél toku Kloboučky povodní ohrožované území infrastruktury města Valašské Klobouky - ulic Československé armády, objektů Reesthout real-estate CZ s.r.o, Kramolišova, Nádražní, Žaboskřeky. Povodňovými průtoky z Kloboučky je také ohrožena Hasičárna a objekty na ulici Říční. Ohroženy jsou areály firem a podnikatelských objektů:


3. ZÓNA 3: Jižní část města, ohrožena pravobřežní průmyslová a obchodní zástavba – v inundaci Brumovky mezi ulicí Brumovská a korytem říčky.


Povodňovými průtoky na ostatních menších tocích je ohrožena zástavba v inundacích těchto toků - zde se jedná především o tok - Smolinka  - zejména v městských částech Smolina a Mirošov (méně už Lipina), a zástavba řidší městské zástavby v inundacích pojmenovanýc i bezejmenných přítoků Brumovky a Smolinky v celém katastru města.


Nepříznivá situace může nastat při zvýšených hladinách u některých níže položených tras městské kanalizace která svádí odpadní vody do městské ČOV na jihu městu směrem na Brumov. Jejím zahlcením po předchozí poruše čerpadla nebo po výpadku el. proudu – jedná se o jižní průmyslovou a obchodní zónu. Přeplněním a vzdutím může dojít k vyplavení poklopů kanalizace nebo k zatopení lokalit položených níže nebo na stejné kótě vodou přelitou přes ochranné mříže. Za takovýchto situací bude nutno pravidelně sledovat funkci jednotlivých čerpacích stanic a celého kanalizačního systému města.