A) Přehled inundačních území

 

1. Řeka Dyje, potok Výhon a Litobratřický potok

Záplavové území Drnholec

Obrázek reprezentuje rozliv v obci Drnholec

 

Hydrologické údaje

Toky protékající obcí:

  • Dyje
  • Litobratřický potok s přítokem Pastvina
  • Výhon s přítokem Akátový potok a bezejmenným přetokem od Pasohlávek

Tok Dyje na svém horním toku v rámci NP Podyjí meandruje mezi VD Vranov a Znojmo v hlubokých údolích. U Tasovic (JV od Znojma) sklon koryta toku klesá pod 1 ‰. Tok je regulován a doplněn inundačnými hrázemi. Následně, po přibrání Jevišovky zleva, napájí na území ORP Mikulov kaskádu 3 Novomlýnských nádrží.  Ve stanici LG Hevlín má Dyje průměrný roční průtok 11,7 m3.s-1.

Před Drnholcem se na Dyji nachází 2 hlásné profily kategorie A, a to v obci Hevlín a Trávní Dvůr. Nově byl zbudován HP kategorie C na Výhonu na přečerpávací stanici.

K Dyji přilehlá území na jihovýchodě městyse - Drnholecký luh a Na Blatech jsou bažinatého chatakteru a není na nich, z povodňových historických důvodů, žádná místní zástavba. Pravobřežní území katastru městyse severně od Novosedel  - Novosedelské louky, které odvodňuje Pokran - tvoří záplavové inundační území bez zástavby. Ohledně protipovodňových opatření zde spolupracuje městys Drnholec s obcí Novosedly, která je podstatně ohrožována povodněmi.

Mapa záplavových území katastru Drnholec

Průvodní list útvaru povrchových vod Plánu oblasti povodí Dyje - 27 - Dyje po vzdutí nádrže Nové Mlýny I.

Průvodní list útvaru povrchových vod Plánu oblasti povodí Dyje - 28 - Nádrž Nové Mlýny I. Horní