Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Oznámení o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na řekách Moravě ve sledovaných profilech – vodoměrných stanicích provádí dispečink Povodí Moravy, s. p. Brno na základě údajů z hlásných profilů kategorie A - telefonicky, el. poštou na  obce s rozšířenou působností, Zlínský kraj a KOPIS HZS. Z ORP Uh. Hradiště je informace o dosažení SPA předáváno na PK města Staré Město.


I. SPA - Stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se)

 • při dosažení výšky hladiny rysky I. SPA na vodních tocích, při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí - opětovným snížením hladiny pod tuto úroveň
 • při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně
 •  na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Uherské Hradiště
  • HZS ÚO Uherské Hradiště nebo Zlínského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků
  • občanů

II. SPA - Stav pohotovosti SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky II. SPA na vodních tocích nebo v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a hrozí zaplavování území mimo koryto toku
 • při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku
 • při překročení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Uherské Hradiště
  • HZS ÚO Uherské Hradiště nebo Zlínského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

III. SPA - Stav ohrožení SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky III. SPA na vodních tocích nebo při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku
 • při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku
 • při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Uherské Hradiště
  • HZS ÚO Uherské Hradiště nebo Zlínského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

II. SPA a III. SPA - vyhlašuje starosta (předseda PK) v součinnosti se členy PK a HZS Zlínského kraje na základě zjištění dosažení limitů stoupajících hladin na tocích Morava a Salaška pomocí sirény a hlášení městským rozhlasem o vyhlášení stavu pohotovosti/nebezpečí. Současně zapíše datum a čas vyhlášení II. SPA a následně III. SPA do povodňové knihy. Současně informuje o vyhlášení těchto stavů HZS Zlínského kraje a příslušné nadřízené povodňové orgány - PK ORP Uherské Hradiště a KPK Zlínského kraje. Kromě toho ohlásí dosažení povodňových stavů na stálou službu Městské policie Staré Město (dále MP SM).


Vyhlašování a odvolávání SPA na území města zajišťuje PK prostřednictvím městského rozhlasu nebo megafonů (MP SM), příp. zveřejněním písemné zprávy na úřední desce a informačních deskách a prostřednictvím internetových stránek města Staré Město.


OPIS HZS Zlínského kraje

Tel: 950 670 222  (950 670 299)